Statut

Kujawsko–Pomorskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości w Bydgoszczy

 
 
 
Rozdział  I
Nazwa, godło, siedziba , teren działalności i charakter prawny Stowarzyszenia.
 
§ 1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Bydgoszczy, w dalszych  postanowieniach Statutu zwane Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo
o   stowarzyszeniach / tekst jednolity: Dz. U . z 2001r, Nr 79 z późn. zm./ .
 
§ 2
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 
§ 3
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Bydgoszcz.
 
§ 4
Stowarzyszenie jest organizacją społeczną, posiadającą osobowość prawną, działającą z upoważnienia , na rzecz i w interesie jego członków.
 
§ 5
1.   Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej  członków.
2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może zawierać umowy o pracę, zlecenia lub o dzieło zarówno z osobami fizycznymi jak i prawnymi.
 
§ 6
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą z przeznaczeniem uzyskanych z niej dochodów wyłącznie na realizację celów statutowych.
 
§ 7
Stowarzyszenie używa pieczęci z jego nazwą  i siedzibą  i innych znaków organizacyjnych o wzorze określonym przez Walne Zebranie Członków.
 
 
Rozdział  II
Cele i sposoby ich realizacji
 
§ 8
Do celów Stowarzyszenia należy:
1/      stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych swoich członków;
2/      tworzenie jednolitych reguł działalności i postępowania zarządców nieruchomości  a następnie nadzór nad ich przestrzeganiem;
3/      kształtowanie wizerunku zarządcy jako profesjonalnego powiernika i mediatora, wpływanie na kształtowanie opinii społecznej o tym zawodzie, podnosząc tym samym rangę zawodu;
4/      współpraca z organizacjami o tym samym lub podobnym profilu działania;
5/      ochrona interesów grupy zawodowej zarządców nieruchomości;
6/      przygotowanie we współpracy ze środowiskami naukowymi  młodej kadry zarządców nieruchomości;
7/      reprezentowanie członków Stowarzyszenia przed organami administracji państwowej i samorządowej.
 
                                                                        §9
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
       1/ organizowanie regularnych spotkań i publiczną promocję celów Stowarzyszenia;
       2/ organizowanie kursów , szkoleń, seminariów i praktyk zawodowych;
       3/ ułatwianie członkom Stowarzyszenia dostępu do obowiązujących przepisów prawa i fachowej literatury;
       4/ promowanie specjalistycznej działalności wydawniczej w zakresie zarządzania nieruchomościami;
       5/ współpracę ze środowiskami naukowymi i dydaktycznymi  działającym na rynku nieruchomości;
       6/ współpracę z instytucjami mającymi wpływ na stan legislacji w zakresie zarządzania nieruchomościami.
 
 
 
Rozdział  III
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki
 
§ 10
Stowarzyszenie posiada członków:
1/zwyczajnych,
2/wspierających,
3/honorowych.
 
 
§ 11
1.  Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być  osoba fizyczna , której zainteresowania mają bezpośredni związek z zarządzaniem lub administrowaniem nieruchomościami.
2.   Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 
§ 12
1.   Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
2.   Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 
§ 13
1.   Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
2.   Członkowie honorowi są przyjmowani przez  Walne Zebranie Członków  na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
 
§ 14
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1/biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
2/korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
3/udziału w zebraniach , wykładach i seminariach organizowanych przez Stowarzyszenie,
4/zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia
5/noszenia odznaki Stowarzyszenia.
 
§ 15
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1/przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
2/brania aktywnego udziału w realizacji celów Stowarzyszenia,
3/regularnego opłacania składek.
 
§ 16
Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w obradach statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 
§ 17
Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
 
§ 18
Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
 
§ 19
1.   Członkostwo w Stowarzyszeniu  ustaje na skutek:
1/dobrowolnej rezygnacji z członkostwa złożonej na piśmie,
2/śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne,
3/skreślenia przez Zarząd z powodu nieusprawiedliwionego niewywiązywania się z obowiązków statutowych przez członka, w tym zaleganiu z zapłatą składek członkowskich za okres  ponad jednego roku.
2.   Uchwałę  w przedmiocie skreślenia z listy członków podejmuje Zarząd w pełnym składzie , po uprzednim dwukrotnym wezwaniu członka  do przestrzegania postanowień statutu. Pomiędzy jednym a drugim wezwaniem powinien upłynąć okres nie krótszy niż 3 miesiące. Od decyzji o skreśleniu z listy członków  przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków,  w terminie 30 dni od otrzymania uchwały.
 
 
Rozdział  IV
Władze Stowarzyszenia
 
§ 20
Władzami Stowarzyszenia są:
1/ Walne Zebranie Członków,
2/ Komisja Rewizyjna,
3 Zarząd.
 
§ 21
1.   Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata a wybór  i odwoływanie  ich członków odbywa się w głosowaniu jawnym, chyba że Walne Zebranie Członków  w drodze uchwały postanowi  o głosowaniu tajnym.
2.   W przypadku zmniejszenia  w toku kadencji więcej niż 1/3 członków  wybieralnych władz Stowarzyszenia dokonuje się wyborów uzupełniających na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
 3.  Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania,  chyba że postanowienia Statutu stanowią inaczej.
 
 
§ 22
1.   Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2.   W Walnym Zebraniu Członków  biorą udział:
 1/z głosem stanowiącym-członkowie zwyczajni,
 2/ z głosem doradczym- członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
 
§ 23
1.   Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2.   Walne Zebranie Członków zwyczajne jest  zwoływane co roku przez Zarząd Stowarzyszenia  w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego.
3.   Termin, miejsce i porządek obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków za pośrednictwem poczty  lub drogą elektroniczną  co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
4.  Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków, chyba że postanowienia Statutu stanowią inaczej.
 
§ 24
1.  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbyć się w każdym czasie i jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
2.   Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków powinien zawierać  proponowany porządek obrad.
3.   Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków  powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 30 dni  od daty złożenia wniosku do Zarządu.
 
§ 25
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:
1/określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
2/uchwalanie zmian do statutu ,
3/wybór i odwoływanie  Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4/rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań  z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
5/zatwierdzanie corocznych sprawozdań finansowych i przyjmowanie budżetu na rok następny,
6/udzielanie  Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
7/rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
8/uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
9/podejmowanie uchwał o zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
10/ ustalanie wzorów znaków organizacyjnych i godła Stowarzyszenia,
11/podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, sposobie likwidacji i przeznaczenia jego majątku,
12/podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego.
 
§ 26
1.   Zarząd składa się z 3-5 osób w tym prezesa, wiceprezesa i sekretarza.
2.   Prezesa, wiceprezesa i sekretarza wybiera Zarząd spośród swoich członków.
3.   Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
4.   Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub wiceprezes,
 
§ 27
Do kompetencji Zarządu należą:
1/realizacja celów Stowarzyszenia,
2/wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
3/sporządzanie planów pracy i budżetu, sprawozdań  finansowych i z działalności statutowej,
4/sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
5/podejmowanie uchwał o nabywaniu  majątku  dla Stowarzyszenia,
6/reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, przyjmowanie i skreślanie członków,
7/zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
8/podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do innych organizacji.
 
§ 28
1.   Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2.   Komisja Rewizyjna składa  się z 2-3 osób w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu Komisji.
3.   Członkowie Zarządu nie mogą być jednocześnie członkami Komisji Rewizyjnej.
 
§ 29
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1/kontrolowanie działalności Zarządu,
2/składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
3/prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków,
4/składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia,
5/składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
 
 
Rozdział  V
Majątek Stowarzyszenia i reprezentacja
 
§ 30
Majątek Stowarzyszenia  tworzą:
1/ składki członkowskie,
2/darowizny, spadki, zapisy,
3/dochody z działalności gospodarczej,
4/dochody z nieruchomości, z rzeczy ruchomych oraz praw,
5/składki i zbiórki publiczne organizowane na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 
§ 31
1.   Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2.   Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
3.   Majątek i środki Stowarzyszenia mogą być wykorzystane wyłącznie na cele statutowe.
4.   Członkowie Stowarzyszenia nie mogą być wynagradzani za wykonywanie swoich obowiązków oraz nie uczestniczą w  jego zyskach.
5.   Członkom  Stowarzyszenia przysługuje  zwrot kosztów  poniesionych w związku  z wykonywaniem decyzji  władz Stowarzyszenia.
 
§ 32
1.   Do  zawierania umów , udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń  woli , w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.
2.   Zarząd może udzielać pełnomocnictw do dokonywania czynności określonego rodzaju.
 
Rozdział  VI
Postanowienia końcowe
 
§ 33
1.   Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków  większością 2/3 głosów  członków obecnych na Zebraniu.
2.   Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków powołuje Komisję Likwidacyjną  i określa przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3.   Komisja Likwidacyjna zobowiązana jest do opublikowania wyników likwidacji w gazecie codziennej o zasięgu ogólnopolskim.
 
§ 34
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.