Strona główna » Doskonalenie zawodowe

Doskonalenie zawodowe

z dnia 14 lipca 2010 r.

w sprawie wymogów programowych dla kursów specjalistycznych, szkoleń lub seminariów,
mających na celu doskonalenie kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości

Na podstawie art. 196 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 i Nr 106, poz. 675) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Kursy specjalistyczne, szkolenia lub seminaria mają na celu doskonalenie kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami lub zarządców nieruchomości. 

§ 2. 1. Kurs specjalistyczny, szkolenie lub seminarium obejmuje zagadnienia dotyczące jednego, dwóch lub trzech zawodów, o których mowa w § 1.

2. Kurs specjalistyczny, szkolenie lub seminarium obejmuje zagadnienia dotyczące danego zawodu, jeżeli zakres tematyczny wszystkich zajęć kursu specjalistycznego, szkolenia lub seminarium mieści się w przynajmniej jednej z grup tematycznych właściwych dla danego zawodu, określonych w załączniku do rozporządzenia.

§ 3. 1. Godzina edukacyjna jest jednostką czasową kursu specjalistycznego, szkolenia lub seminarium trwającą 45 minu

2. Seminarium obejmuje co najmniej 4 godziny edukacyjne, szkolenie co najmniej 8 godzin edukacyjnych, a kurs specjalistyczny co najmniej 15 godzin edukacyjnych.

3. Szkolenia i kursy specjalistyczne mogą być podzielone na części, pod warunkiem że każda z tych części obejmuje co najmniej 4 godziny edukacyjne.

4. Do czasu trwania kursu specjalistycznego, szkolenia lub seminarium zalicza się wyłącznie czas przeznaczony na realizację zagadnień merytorycznych.

§ 4. Kursy specjalistyczne, szkolenia i seminaria spełniające dotychczasowe wymogi programowe uznaje się za spełniające wymogi określone w rozporządzeniu.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

GRUPY TEMATYCZNE DLA KURSÓW SPECJALISTYCZNYCH, SZKOLEŃ LUB SEMINARIÓW MAJĄCYCH NA CELU DOSKONALENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRZEZ POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI ORAZ ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI

SymbolgrupyZawód/Tytułgrupy tematycznej
BPOŚREDNIK W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
B.1Zagadnienia prawne związane z obrotem nieruchomościami
B.2Zagadnienia ekonomiczne związane z obrotem nieruchomościami
B.3Zagadnienia techniczne związane z obrotem nieruchomościami
B.4Techniki i procedury pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
B.5Badanie i analiza rynku nieruchomości oraz doradztwo na rynku nieruchomości
B.6Rynki nieruchomości w Unii Europejskiej, ustawodawstwo europejskie w zakresie nieruchomości
B.7Certyfikacja energetyczna budynków
B.8Działalnośćzawodowa w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, etyka i standardyzawodowe pośredników w obrocie nieruchomościami
B.9Umiejętności interpersonalne pośrednika w obrocie nieruchomościami, w tym kształceniez języków obcych w dziedzinie gospodarki nieruchomościami
B.10Umiejętności interdyscyplinarne pośrednika w obrocie nieruchomościami w dziedziniegospodarki nieruchomościami
B.11Zagadnienia związane z rozwiązaniami legislacyjnymi i metodologicznymi w pośrednictwiew obrocie nieruchomościami
SymbolgrupyZawód/Tytułgrupy tematycznej
BZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI
C.1Zagadnienia prawne związane z zarządzaniem nieruchomościami
C.2Zagadnienia ekonomiczne związane z zarządzaniem nieruchomościami
C.3Zagadnienia techniczne związane z zarządzaniem nieruchomościami
C.4Techniki i procedury w zarządzaniu nieruchomościami
C.5Badanie i analiza rynku nieruchomości oraz doradztwo na rynku nieruchomości
C.6Certyfikacja energetyczna budynkow
C.7Rynki nieruchomości w Unii Europejskiej, ustawodawstwo europejskie w zakresie nieruchomości
C.8Działalnośćzawodowa w zakresie zarządzania nieruchomościami, etyka i standardy zawodowezarządcow nieruchomości
C.9Umiejętności interpersonalne zarządcy nieruchomości, w tym kształcenie z językow obcychw dziedzinie gospodarki nieruchomościami
C.10Umiejętności interdyscyplinarne zarządcy nieruchomości w dziedzinie gospodarkinieruchomościami
C.11Zagadnienia związane z rozwiązaniami legislacyjnymi i metodologicznymi w zarządzaniunieruchomościami