Strona główna » Porozumienie

Porozumienie

w sprawie

prowadzenia praktyk zawodowych przygotowujących do uzyskania licencji zawodowych: zarządca nieruchomości oraz pośrednik w obrocie nieruchomościami zawarte w dniu ………. pomiędzy:

Polską Federacją Organizacji Zarządców i Administratorów Nieruchomości, zwaną dalej w treści porozumienia „Federacją”, reprezentowaną przez: Aleksandrę Kurzyk – Prezydenta Federacji

orazWyższą Szkołą Bankową w Toruniu,ul. Młodzieżowa 31 a 87-100 Toruń, zwaną dalej w treści porozumienia „Uczelnią”, reprezentowaną przez mgr Dorotę Dąbrowską – Kanclerza.

§1Uczelnia i Federacja podejmują ścisłą współpracę w zakresie organizowania i prowadzenia przygotowania zawodowego dla uzyskania licencji zawodowej zarządcy nieruchomości i pośrednika w obrocie nieruchomościami.

§2 Strony postanawiają, że:  1. Federacja w porozumieniu z uczelnią zaproponuje kadrę dydaktyczną w zakresie przedmiotów specjalistycznych na studiach podyplomowych Zarządzanie Nieruchomościami, Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami. 2. Federacja zobowiązuje się współpracować z Uczelnią w zakresie naboru na studia podyplomowe poprzez szeroką informację o prowadzonych studiach w branżowej prasie, na swojej stronie internetowej oraz przez swoje struktury terenowe (stowarzyszenia oraz inne organizacje zawodowe zrzeszające zarządców i pośredników nieruchomości), 3. Federacja odpowiada za organizację i prowadzenie praktyk zawodowych dla absolwentów Studiów Podyplomowych prowadzonych przez Uczelnię w w/w zakresie. 

§3 W zakresie rekrutacji Strony postanawiają:  1. Uczelnia opracuje informację o organizowanych studiach podyplomowych, umieści ją  na swojej stronie internetowej i udostępni Federacji, 2. Uczelnia udostępnia Federacji dwa razy do roku salę w celu prowadzenia spotkań informacyjnych dla studentów i członków Federacji, 3. Strony niniejszego porozumienia zobowiązują się do propagowania prowadzonych wspólnie działań. 

§4 W zakresie praktyk zawodowych dla absolwentów studiów podyplomowych Strony postanawiają: 1. Federacja zobowiązuje się prowadzić poprzez terenowe organizacje zarządców praktyki zawodowe dla absolwentów studiów podyplomowych i kierunkowych, o których mowa powyżej, 2. Federacja zobowiązuje się prowadzić w/w praktyki w oparciu o program praktyk zatwierdzony przez Ministra właściwego ds. budownictwa, 3. Uczelnia zobowiązuje się do informowania słuchaczy o praktykach zawodowych prowadzonych przez Federację, 4. Federacja zobowiązuje się do zabezpieczenia i opłacenia wykładowców prowadzących praktykę i opiekunów praktykantów, 5. Federacja zobowiązuje się do obsługi merytorycznej i organizacyjnej praktyk zawodowych, kontroli realizacji programów praktyk,6. Federacja zobowiązuje się do zabezpieczenia niezbędnych konsultacji i sprawdzianu wiedzy uczestników praktyk. 

§5 Niniejsze porozumienie zostało zawarte na jeden cykl, tj rok akademicki 2009/2010 studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Nieruchomościami i Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami , z możliwością przedłużenia wg uznania Stron porozumnienia.

§6 Wszelkie zmiany, uzupełnienia i oświadczenia dotyczące treści porozumienia wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

§7 Niniejsze porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§8 Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.