Strona główna » Historia Stowarzyszenia

Historia Stowarzyszenia

W dniu 01.12.1999r. grupa 24 osób postanowiła założyć Stowarzyszenie Zarządców w Bydgoszczy pod nazwą Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości z siedzibą w Bydgoszczy.

W dniu 01.12.1999 r. grupa 24 osób postanowiła założyć Stowarzyszenie Zarządców w Bydgoszczy pod nazwą Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości z siedzibą w Bydgoszczy.

6 marca 2000 r. Sąd Okręgowy dokonał wpisu do rejestru stowarzyszeń pod nr 1138. 15 kwietnia 2000 r. na walnym zgromadzeniu został wybrany zarząd Stowarzyszenia. Od 29.05.2001 r. pod pozycją 0000015846 KPSZN w Bydgoszczy Stowarzyszenie zarejestrowane jest w Sądzie Rejonowym w XIII Wydziale Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Stowarzyszenie na przełomie 12 lat stopniowo się rozrastało i tak z 24 osób w 1999 r., obecnie liczy 219 członków.

Celem KPSZN zgodnie z przyjętym statutem jest:

 1. Stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych swoich członków;
 2. Tworzenie jednolitych reguł działalności i postępowania zarządców nieruchomości a następnie nadzór nad ich przestrzeganiem;
 3. Kształtowanie wizerunku zarządcy jako profesjonalnego powiernika i mediatora, wpływanie na kształtowanie opinii społecznej o tym zawodzie, podnosząc tym samym rangę zawodu;
 4. Współpraca z organizacjami o tym samym lub podobnym profilu działania;
 5. Ochrona interesów grupy zawodowej zarządców nieruchomości;
 6. Przygotowanie we współpracy ze środowiskami naukowymi  młodej kadry zarządców nieruchomości;
 7. Reprezentowanie członków Stowarzyszenia przed organami administracji państwowej i samorządowej.

W okresie swojej 12-letniej działalności Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Bydgoszczy:

Zorganizowaliśmy trzynaście kursów, niezbędnych do zdobycia licencji zarządcy nieruchomości, zgodnie z minimum programowym UMiRM, od 2005 roku Ministerstwa Infrastruktury – w których brało udział 213 osób. 

W ramach porozumienia podpisanego z Polską Federacją Organizacji Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Gdańsku prowadzimy systematycznie praktyki zawodowe w formie warsztatów, na których do tej pory przeszkoliliśmy 321 osób.W ramach praktyk zawodowych, w formie warsztatów w zakresie zarządzania nieruchomościami, osoby w nich uczestniczące otrzymują  bardzo interesujący program ich przebiegu. Praktykanci poznają działania zarządcze na różnego typu nieruchomościach: mieszkalnych, komercyjnych i instytucjonalnych. W ramach zajęć terenowych uczestniczą w wyjściach do sądu wieczysto-księgowego i urzędów, celem zapoznania się ze sposobami badania dokumentów, w szczególności ksiąg wieczystych, ewidencji gruntów i budynków. W ramach zajęć prezentowany jest także program komputerowy wspomagający pracę zarządcy nieruchomości oraz organizowane są zajęcia z psychologiem.

Jako trzecie Stowarzyszenie w kraju, KPSZN zorganizowało w marcu 2001 r. postępowanie kwalifikacyjne w trybie pełnym. Kolejne egzaminy państwowe odbyły się w dniach: 3-5.l2.2001r. i 17-19.09.2002 r., w których uczestniczyły 94 osoby. W dniach 2-4.07.2003 r. zostało zorganizowano następne postępowanie egzaminacyjne, które odbyło się w Lubostroniu dla 30 osób. W lipcu 2004 roku zorganizowano egzamin dla 30 osób. Od 2005 roku egzaminy organizowane już były wyłącznie przez Ministerstwo w Warszawie.

Stowarzyszenie pośredniczyło w przygotowaniu i złożeniu 202 teczek z dokumentami do wniosków złożonych do Komisji Kwalifikacyjnej o nadanie licencji zarządcy nieruchomości w trybie szczególnym. 

Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w dniu 04.09.2001 r. uczestniczyło w uroczystości, która odbyła się w Filharmonii im. L Paderewskiego w Bydgoszczy, na której wręczono licencje zawodowe dla 350 osób z całej Polski. Na uroczystości obecne były władze UMiRM, PFOZiAN oraz władze miasta Bydgoszczy.

W maju 2002 roku dla wszystkich zarządców regionu kujawsko-pomorskiego odbyła się wojewódzka narada przy udziale władz UMiRM, PFOZiAN i władz miasta Bydgoszczy w której uczestniczyło 140 osób.

KPSZN systematycznie organizuje szkolenia, seminaria i kursy specjalistyczne. Zainteresowanie tymi formami doskonalenia zawodowego na przestrzeni lat ciągle rośnie. Do dnia dzisiejszego przeszkolono blisko 4 tysiące osób. Zakres oraz tematyka szkoleń jest szeroka i dostosowywana do zmieniających się potrzeb rynku. Obejmuje nie tylko zmiany w ustawach i rozporządzeniach, ale także praktyczne rozwiązania i metody działania ułatwiające codzienne życie zawodowe zarządców nieruchomości. Zaletą organizowanych przez KPSZN szkoleń jest możliwość konsultacji i wzajemnej wymiany doświadczeń uczestniczących w nich zarządców.

W ramach obowiązkowego podnoszenia kwalifikacji zawodowych zarządców nieruchomości, systematycznie organizujemy seminaria i szkolenia. Zarządcy w nich uczestniczący mogą nie tylko pogłębiać swoja wiedzę, ale również wymieniać między sobą doświadczenia dotyczące zarządzania nieruchomościami.

Zainteresowanie Naszymi spotkaniami z roku na rok jest coraz większe, i tak:

RokLiczba osób przeszkolonych
200070
2001430
2002256
2003241
2004191
2005384
2006384
2007421
2008470
2009356
2010388
2011421

Bogata tematyka naszych szkoleń jest związana nie tylko ze zmianami w ustawach i rozporządzeniach, ale także praktycznymi działaniami zarządczymi, wynikającymi z codziennego życia zawodowego zarządców nieruchomości. Na szkoleniach (spotkaniach) zarządcy mają możliwość sprawdzenia prawidłowości swojego działania, konsultacji i wzajemnej wymiany doświadczeń.

 W ostatnich latach Stowarzyszenie zorganizowało 14 szkoleń, uczestniczyło w nich ponad 750 osób, a których tematami były:1) Wspólnoty mieszkaniowe w zarządzie osób fizycznych, osób prawnych, zakładów budżetowych i spółdzielni mieszkaniowych.2) Ochrona danych osobowych.3) Ochrona przed immisjami pośrednimi z sąsiednich nieruchomości.4) Wizerunek nieruchomości a prawa właściciela.5) Metody przeciwdziałania nielegalnemu poborowi wody wywołanemu stosowaniem magnesów neodymowych.6) Status prawny urządzeń przesyłowych na cudzym gruncie w świetle przepisów k.c.7) Wpływ Dyrektywy unijnej o usługach na rynku wewnętrznym nr 2006/123/WE na regulowane zawody nieruchomościowe.8) Zadania i obowiązki zarządców obiektów w zakresie ochrony przeciwpożarowej.9) Błędy, jakie w swojej działalności popełniają Zarządcy; na co należy zwrócić szczególną uwagę.10) Zmiany legislacyjne w zakresie zarządzania nieruchomościami.11) Kompetencje społeczne i emocjonalne w budowaniu relacji z klientem.12) VAT w prowadzeniu zasobów gminnych, zasobów spółdzielczych i Wspólnot Mieszkaniowych.13) W obronie mieszkańców, spółdzielców i lokatorów oraz dalszego funkcjonowania  spółdzielni  mieszkaniowych.14) Podatki w zarządzaniu nieruchomościami. Najem okazjonalny – zmiana ustawy o ochronie praw lokatorów.15) Umiejętność czytania kosztorysów to dwa kroki do obniżenia kosztów.16) Polityka bezpieczeństwa informacji”.17) Zmiany w prawie budowlanym.18) Usługi kominiarskie – umowy, bezpieczeństwo użytkowania, dokumentacja przewodów kominowych i wentylacyjnych.19) Zmiany w Ustawie o ochronie praw lokatorów oraz w Ustawie o własności lokali. Zasady rozliczania mediów.20) Aktualne oraz wybrane zagadnienia w zakresie zarządzania nieruchomościami.21) Wybrane zagadnienia prawne i techniczne związane z nieruchomością. Audyt energetyczny oraz świadectwo charakterystyki energetycznej w praktyce.22) Główne problemy, cele i kierunki programu wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego do 2020 roku.

KPSZN zaangażowane jest w prace związane z utrzymaniem Systemu Zarządzania Jakością w firmach, które posiadają Certyfikat ISO. Wśród 13 firm, będących pod Naszym nadzorem znajdują się:

 • ZGM Chojnice, ul. Stycznia 56
 • TBS Chojnice, ul. Mickiewicza l2a
 • TBS Świecie, ul. Wojska Polskiego 80
 • Ekosystem Wąbrzeźno, ul. Matejki 13
 • SM Budowlani, ul. T. Boya-Żeleńskiego 1 Bydgoszcz
 • „MiM” Michalscy, Szajnochy 11 Bydgoszcz
 • TBS Sp. z o.o. Konin, ul. Maja 21
 • ZGM Gorzów Wielkopolski, ul. Wełniany Rynek 3
 • Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Płocku
 • Fordońska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy
 • PGKiM Sp. z o. o, ul Ks. Wawrzyniaka, Inowrocław

W ramach tej opieki organizowane są szkolenia, na których uczestnicy mają możliwość poznania zmian w przepisach prawnych oraz zapoznania się z uwagami poaudytowymi w różnych firmach, dowiadują się jakie należy podjąć działania zapobiegawcze, mają okazję do wymiany między sobą doświadczeń związanych z funkcjonowaniem systemu ISO. 

Nasze Stowarzyszenie  z tytułu przynależności zawodowej do Polskiej Federacji Organizacji Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Gdańsku wzięło czynny udział w przygotowaniach i obchodach X-lecia Naszej Federacji w 2008 roku. 

Rok później my obchodziliśmy uroczystość 10-lecia działalności Naszego Stowarzyszenia. Z tej okazji w dniu 27 listopada zorganizowaliśmy uroczystość, którą zaszczyciło wiele osobistości min. Minister z Ministerstwa Infrastruktury  Piotr Styczeń, Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy Wojciech Nowacki, a także Prezydent PFOZIAN Aleksandra Kurzyk.Tak ważny dzień w historii naszego Stowarzyszenia zakończyliśmy pięknym balem, na którym uczestniczyli członkowie KPSZN oraz zaproszeni goście. Z okazji tego doniosłego jubileuszu osobom, które wyróżniały się pracą na rzecz KPSZN, zostały wręczone odznaczenia: złote i srebrne PFOZIAN oraz statuetki zarządcy, specjalnie przygotowane na tą okoliczność. 

Tradycją już  stały się organizowane przez nas w pięknym otoczeniu Myślęcińskiego Pałacyku uroczystości wigilijne połączone ze szkoleniami, z kolei  coroczne zabawy karnawałowe dla zarządców nieruchomości stały się doskonałą formą integracji.

KPSZN jest zaangażowane we współpracę z dwiema uczelniami: Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Wyższą Szkołą Bankową w Toruniu. Współpraca ze środowiskami naukowymi i dydaktycznymi działającymi na rynku nieruchomości trwa nieprzerwanie od 2009 roku i polega na wspieraniu kadry dydaktycznej i pomocy merytorycznej w organizacji Studiów Podyplomowych na kierunku: Zarządzanie Nieruchomościami. Absolwenci tych studiów mają możliwość kontynuowania nauki podczas organizowanych przez KPSZN praktyk zawodowych, które spełniają wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2008 r. i dają szansę kandydatom na uzyskanie państwowej licencji zawodowej w zakresie Zarządzania Nieruchomościami.