Strona główna » Akty prawne » USTAWA o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

USTAWA o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Projekt z dnia 6 marca 2012 r.

Art. 6. Zmiany w ustawie o własności lokali
z dnia 24 czerwca 1994 r.
(Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 i Nr 29,
poz. 355 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492).
Art. 8. Zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami
z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 102,
poz. 651, z późn. zm. 8).
 Projekt z dnia 6 marca 2012 r.
USTAWA
z dnia 2012 r.
o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów
Art. 6. W ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 i Nr 29, poz. 355 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 14 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy nieruchomości.”;
2) w art. 22 w ust. 3 pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) określenie zakresu i sposobu prowadzenia przez zarząd lub zarządcę nieruchomości ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej.”;
3) art. 24 otrzymuje brzmienie:
„Art. 24. W razie braku zgody wymaganej większości właścicieli lokali zarząd lub zarządca nieruchomości może żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich właścicieli. Sprawę sąd rozpoznaje w postępowaniu nieprocesowym.”;
4) w art. 29:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zarząd lub zarządca nieruchomości jest obowiązany prowadzić dla każdej nieruchomości wspólnej, określoną przez wspólnotę mieszkaniową, ewidencję pozaksięgową kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej.”,
b) ust. 1b i 1c otrzymują brzmienie:
„1b. Zarząd lub zarządca nieruchomości jest obowiązany sporządzić protokół przejęcia nieruchomości i jej dokumentacji technicznej (budowlanej, powykonawczej i książki obiektu budowlanego) w imieniu wspólnoty mieszkaniowej, przechowywać dokumentację techniczną budynku oraz prowadzić i aktualizować spis właścicieli lokali i przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej.
1c. Zarząd lub zarządca nieruchomości jest obowiązany do podjęcia czynności zmierzających do opracowania lub aktualizacji dokumentacji technicznej budynku i rozliczenia kosztów związanych z opracowaniem lub aktualizacją tej dokumentacji.”,
c) ust. 1e otrzymuje brzmienie:
„1e. Zarząd lub zarządca nieruchomości może żądać od właścicieli lokali okazania dokumentów potwierdzających prawo własności lokali.”,
d) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Właściciele podejmują uchwałę w przedmiocie udzielenia absolutorium zarządowi lub zarządcy nieruchomości z prowadzonej przez niego działalności.”;
5) w art. 30:
a) w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
„1. Zarząd lub zarządca nieruchomości jest obowiązany:”,
b) ust. 1a otrzymuje brzmienie:
„1a. W wypadku gdy zarząd lub zarządca nieruchomości nie zwoła zebrania ogółu właścicieli lokali w terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, zebranie coroczne może zwołać każdy z właścicieli.”,
c) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) ocena pracy zarządu lub zarządcy nieruchomości,”;
6) art. 31 otrzymuje brzmienie:
„31. Zebrania właścicieli:
a) mogą być także, w razie potrzeby, zwoływane przez zarząd lub zarządcę nieruchomości,
b) zwoływane są na wniosek właścicieli lokali dysponujących co najmniej 1/10 udziałów w nieruchomości wspólnej przez zarząd lub zarządcę nieruchomości.”;
7) w art. 32 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. O zebraniu właścicieli zarząd lub zarządca nieruchomości zawiadamia każdego właściciela lokalu na piśmie przynajmniej na tydzień przed terminem zebrania.”;
8) art. 32a otrzymuje brzmienie:
„Art. 32a. Jeżeli grunt wchodzący w skład nieruchomości wspólnej nie spełnia wymogów przewidzianych dla działki budowlanej, uniemożliwiając prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków i urządzeń z nimi związanych, zarząd lub zarządca nieruchomości jest obowiązany przedstawić właścicielom lokali projekty uchwał w sprawie:
1) wyrażenia zgody na nabycie przyległych nieruchomości gruntowych umożliwiających spełnienie wymogów przewidzianych dla działek budowlanych;
2) udzielenia zarządowi lub zarządcy nieruchomości pełnomocnictwa do wykonania odpowiednich, prawem przewidzianych, czynności zmierzających do nabycia przyległych nieruchomości gruntowych na rzecz wspólnoty mieszkaniowej.”.
Art. 8. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.8)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 177 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) nie była karana za przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, za przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwo przeciwko mieniu, za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, za przestępstwo przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;”;
2) w art. 178:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Rzeczoznawca majątkowy niewypełniający obowiązków, o których mowa w art. 158 i art. 175 ust. 1 i 3-4, podlega odpowiedzialności zawodowej.”,
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, pozbawienia uprawnień zawodowych dokonuje się z urzędu na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu. Osoba, której dotyczy orzeczenie sądu, jest zobowiązana niezwłocznie poinformować o tym zdarzeniu ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.”;
3) w art. 179 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Pośrednikiem w obrocie nieruchomościami jest osoba fizyczna wpisana do centralnego rejestru pośredników w obrocie nieruchomościami.”;
4) w art. 180 ust. 3 otrzymuje brzmienie:„3. Zakres czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami określa umowa pośrednictwa. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. W umowie wskazuje się w szczególności, pod rygorem nieważności, pośrednika w obrocie nieruchomościami odpowiedzialnego zawodowo za jej wykonanie, numer wpisu do centralnego rejestru pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zamieszcza się oświadczenie pośrednika o posiadaniu aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.”;
5) art. 182 otrzymuje brzmienie:
„Art. 182. 1. Do centralnego rejestru pośredników w obrocie nieruchomości może zostać wpisana osoba fizyczna, która:
1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
2) nie była karana za przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, za przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwo przeciwko mieniu, za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, za przestępstwo przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe.
2. Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać wpisana do rejestru, jeżeli dodatkowo wykaże się biegłą znajomością języka polskiego.”;
6) art. 183 otrzymuje brzmienie:
„Art. 183. 1. Pośrednika w obrocie nieruchomościami wykreśla się z centralnego rejestru pośredników w obrocie nieruchomościami w przypadku:
1) utraty zdolności do czynności prawnych;
2) skazania za przestępstwa, o których mowa w art. 182 ust. 1 pkt 2;
3) sądowego zakazu wykonywania zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami;
4) sądowego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
2. Wykreślenia z centralnego rejestru pośredników w obrocie nieruchomościami dokonuje się z urzędu na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu. Osoba, której dotyczy orzeczenie sądu, jest obowiązana niezwłocznie poinformować o tym zdarzeniu ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.”;
7) w art. 184 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zarządcą nieruchomości jest osoba fizyczna, wpisana do centralnego rejestru zarządców nieruchomościami.”;
8) w art. 185:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zarządca nieruchomości lub podmiot prowadzący działalność, o której mowa w art. 184 ust. 3, działa na podstawie umowy o zarządzanie nieruchomością, zawartej z jej właścicielem, wspólnotą mieszkaniową albo inną osobą lub jednostką organizacyjną, której przysługuje prawo do nieruchomości, ze skutkiem prawnym bezpośrednio dla tej osoby lub jednostki organizacyjnej. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.”,
b) dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. W umowie o zarządzanie nieruchomością wskazuje się w szczególności, pod rygorem nieważności, zarządcę nieruchomościami odpowiedzialnego zawodowo za jej wykonanie, numer wpisu do centralnego rejestru zarządców nieruchomości oraz zamieszcza się oświadczenie zarządcy o posiadaniu aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności zarządzania nieruchomościami.”;
9) art. 187 otrzymuje brzmienie:
„Art. 187. 1. Do centralnego rejestru zarządców nieruchomości może zostać wpisana osoba fizyczna, która:
1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
2) nie była karana za przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, za przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwo przeciwko mieniu, za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, za przestępstwo przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe.
2. Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać wpisana do rejestru, jeżeli dodatkowo wykaże się biegłą znajomością języka polskiego.”;
10) art. 188 otrzymuje brzmienie:
„Art. 188. 1. Zarządcę nieruchomości wykreśla się z centralnego rejestru zarządców nieruchomości w przypadku:
1) utraty zdolności do czynności prawnych;
2) skazania za przestępstwa, o których mowa w art. 187 ust. 1 pkt 2;
3) sądowego zakazu wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości;
4) sądowego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zarządzania nieruchomościami.
2. Wykreślenia z centralnego rejestru zarządców nieruchomości dokonuje się z urzędu na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu. Osoba, której dotyczy orzeczenie sądu, jest obowiązana niezwłocznie poinformować o tym zdarzeniu ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.”;
11) tytuł rozdziału 4 otrzymuje brzmienie:
„Nadawanie uprawnień rzeczoznawcom majątkowym i dokonywanie wpisów do centralnych rejestrów oraz orzekanie w sprawach odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych”;
12) w art. 191:
a) ust. 2-3a otrzymują brzmienie:
„2. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wpisuje do centralnego rejestru pośredników w obrocie nieruchomościami lub centralnego rejestru zarządców nieruchomości, osoby które spełniły wymogi określone odpowiednio w art. 182 lub art. 187.
3. Spełnienie wymogów, o których mowa w ust. 1, stwierdza Państwowa Komisja Kwalifikacyjna w postępowaniu kwalifikacyjnym.
3a. Wniosek o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości podlega rozpatrzeniu w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia postępowania kwalifikacyjnego. Do wniosku o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości dołącza się dokumenty w formie oryginału, poświadczonej kopii lub poświadczonego tłumaczenia, potwierdzające spełnienie wymogów, o których mowa w art. 177 ust. 1.”,
b) ust. 3c i 3d otrzymują brzmienie:
„3c. Jeżeli w toku postępowania kwalifikacyjnego na podstawie złożonych dokumentów nie jest możliwe stwierdzenie, czy kandydat spełnia warunki określone w art. 177,przewodniczący zespołu kwalifikacyjnego w uzgodnieniu z przewodniczącym Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej występuje z wnioskiem do ministra o zwrócenie się do odpowiednich organów, instytucji lub osób o udzielenie informacji niezbędnych dla przeprowadzenia tego postępowania. Bieg terminu, o którym mowa w ust. 3a, ulega zawieszeniu do dnia otrzymania dodatkowych wyjaśnień.
3d. Przepisu ust. 3c nie stosuje się do warunków określonych w art. 177 ust. 1 pkt 1 i 2.”,
c) po ust. 3e dodaje się ust. 3f-3h w brzmieniu:
„3f. Wniosek o wpis do centralnego rejestru pośredników w obrocie nieruchomościami lub do centralnego rejestru zarządców nieruchomości podlega rozpatrzeniu bez zbędnej zwłoki. Do wniosku o wpis do odpowiedniego centralnego rejestru dołącza się oświadczenie o niekaralności oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych, a w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego dodatkowo dokumenty potwierdzające biegłą znajomość języka polskiego.
3g. W przypadku stwierdzenia konieczności uzupełnienia wniosku, organ wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania. Nieuzupełniony w terminie wniosek pozostawia się bez rozpoznania.
3h. O dokonaniu wpisu do odpowiedniego centralnego rejestru, o którym mowa w ust. 3f, organ niezwłocznie informuje wnioskodawcę na piśmie.”;
d) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:
„4. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej powołuje i odwołuje, w drodze zarządzenia, Państwową Komisję Kwalifikacyjną z udziałem osób wskazanych przez organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych.
5. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza się na koszt osób ubiegających się o nadanie uprawnień. Koszty są pokrywane przez wniesienie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne.”;
e) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:
„5a. Za dokonanie wpisu do centralnego rejestru pośredników w obrocie nieruchomościami lub do centralnego rejestru zarządców nieruchomości wnoszona jest opłata.”;
f) w ust. 8 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
„3) wysokość opłaty, o której mowa w ust. 5a, umożliwiającej pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem dokumentacji osób ubiegających się o wpis do centralnych rejestrów: pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości, a także z prowadzeniem tych rejestrów, tryb jej pobierania, przypadki uzasadniające zwrot tej opłaty oraz tryb jej zwrotu, uwzględniając sposób dokonywania wpisu do odpowiedniego centralnego rejestru.”;
13) art. 192 otrzymuje brzmienie:
„Art. 192. Nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości stwierdza się świadectwem. Odmowa nadania uprawnień zawodowych następuje w drodze decyzji.”;
14) w art. 193:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej prowadzi centralne rejestry: rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości.”,
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Do centralnych rejestrów wymienionych w ust. 1, wpisuje się osoby, którym nadano uprawnienia zawodowe rzeczoznawców majątkowych na podstawie świadectw nadania tych uprawnień, a także osoby spełniające wymogi określone w art. 182 oraz art. 187.”,
c) ust. 3-4 otrzymują brzmienie:
„3. W centralnych rejestrach wpisuje się następujące dane dotyczące osób, o których mowa w art. 174 ust. 2, art. 179 ust. 2 i art. 184 ust. 2:
1) numer kolejny wpisu;
2) datę wpisu;
3) imię i nazwisko;
4) imiona rodziców;
5) datę i miejsce urodzenia;
6) adres zamieszkania i adres do korespondencji;
7) adres prowadzonej działalności zawodowej, o ile osoby, o których mowa w art. 174 ust. 2, art. 179 ust. 2 i art. 184 ust. 2, taki posiadają;
8) wykształcenie;]
9) numer ewidencyjny PESEL;
10) numer dokumentu tożsamości obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
11 ) numer uprawnień;
12) informacje o orzeczonych karach dyscyplinarnych w odniesieniu do rzeczoznawców majątkowych;
13) informacje o wykreśleniach z rejestru oraz przyczynach tych wykreśleń.
3a. Wykreślenie z rejestrów następuje przypadku:
1) o którym mowa w art. 178 ust. 2 pkt 3-5 i ust. 3, art. 183 ust. 1 oraz art. 188 ust. 1;
2) śmierci osoby wpisanej do rejestru;
3) złożenia wniosku o wykreślenie z rejestru.
3b. W razie orzeczenia kar dyscyplinarnych, o których mowa w art. 178 ust. 2 pkt 3, ponowny wpis do rejestru następuje z urzędu po upływie okresu orzeczonej kary dyscyplinarnej, licząc od dnia wykreślenia. W razie orzeczenia kary dyscyplinarnej, o które mowa w art. 178 ust. 2 pkt 4, ponowny wpis do rejestru następuje po ponownym złożeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym.
3c. W razie orzeczenia kar dyscyplinarnych, o których mowa w art. 178 ust. 2 pkt 1 i 2, zatarcie kary następuje na wniosek osoby ukaranej po upływie 1 roku od dnia wpisania tej kary do rejestru.
3d. W razie orzeczenia kar dyscyplinarnych, o których mowa w art. 178 ust. 2 pkt 3 i 4, zatarcie kary następuje na wniosek osoby ukaranej po upływie 2 lat od zakończenia okresu orzeczonej kary, licząc od dnia ponownego wpisu, o którym mowa w ust. 3b. Zatarcie kary dyscyplinarnej polega na usunięciu informacji o karze zawartych w pkt 12 i 13 centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych.
4. Wyciągi z rejestrów, z wyjątkiem danych wymienionych w ust. 3 pkt 4, 5, 8-10, 12 oraz 13 w zakresie informacji o przyczynach wykreśleń, podlegają publikacji na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. Osoba wpisana do rejestru może wskazać we wniosku, które dane określone w ust. 3 pkt 6 mogą być zamieszczone w wyciągu.”,
d) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
„7. Domniemywa się, że dane wpisane do centralnych rejestrów: rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości są prawdziwe. Jeżeli do centralnych rejestrów wpisano dane niezgodnie z wnioskiem lub bez tego wniosku, osoba wpisana do odpowiedniego centralnego rejestru, o którym mowa w ust. 1, nie może zasłaniać się wobec osoby trzeciej, działającej w dobrej wierze, zarzutem, że dane te nie są prawdziwe, jeżeli po powzięciu informacji o tym wpisie zaniedbała wystąpić niezwłocznie z wnioskiem o sprostowanie, uzupełnienie lub wykreślenie wpisu.”;
15) w art. 194 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Postępowanie wyjaśniające dotyczące wypełniania obowiązków, o których mowa w art. 158, art. 175 ust. 1 i 3-4, przeprowadza Komisja Odpowiedzialności Zawodowej.
3. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej powołuje i odwołuje, w drodze zarządzenia, Komisję Odpowiedzialności Zawodowej z udziałem osób wskazanych przez organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych.”;
16) w art. 195 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej ustala, w drodze zarządzenia, listę obrońców z urzędu, z udziałem osób wskazanych przez organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych.”;
17) w art. 195a ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, na podstawie wyników postępowania wyjaśniającego, orzeka, w drodze decyzji, o zastosowaniu jednej z kar dyscyplinarnych, o których mowa w art. 178 ust. 2, albo o umorzeniu postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej.”;
18) w art. 196:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Programy studiów podyplomowych, o których mowa w art. 177 ust. 1 pkt 4, uwzględniają co najmniej minimalne wymogi programowe ustalone przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.”,
b) uchyla się ust. 2,
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia, minimalne wymogi programowe dla
studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości, w tym czas trwania tych studiów, program ogólny i program szczegółowy studiów podyplomowych, z uwzględnieniem tematyki wykładów oraz minimalnej liczby godzin ich trwania, biorąc pod uwagę kwalifikacje i umiejętności, jakie powinni posiadać absolwenci tych studiów, niezbędne dla prawidłowego i rzetelnego wykonywania działalności zawodowej w powyższych zakresach.”;
19) uchyla się art. 196a;
20) w art. 197:
a) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
„Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, mając na względzie zapewnienie obiektywnego, rzetelnego i sprawnego sprawdzenia przygotowania kandydatów na rzeczoznawców majątkowych oraz zapewnienie obiektywnej oceny skarg na działalność osób, którym nadano uprawnienia, a także uwzględniając rzeczywiste koszty postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej określi, w drodze rozporządzenia:”,
b) pkt 1-3 otrzymują brzmienie:
„1) sposób i warunki odbywania praktyk zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, regulamin organizacji tych praktyk, ich program oraz sposób dokumentowania odbycia praktyki zawodowej, w tym wzór dziennika praktyk i koszt jego wydania;
2) sposób i tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego, a także dokonywania wpisów do centralnych rejestrów pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości, sposób ustalania i rodzaje kosztów tego postępowania oraz dokonywania wpisów, organizację Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej i regulamin jej działania;
3) wzory świadectw uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości;”,
c) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) sposób postępowania przy wydawaniu duplikatów świadectw zawodowych w przypadku ich utraty;”,
d) uchyla się pkt 6;
21) w art. 198:
a) w ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2) bez wpisu do centralnego rejestru pośredników w obrocie nieruchomościami działalność zawodową w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, polegającą na wykonywaniu czynności określonych w art. 180 ust. 1;
3) bez wpisu do centralnego rejestru zarządców nieruchomości działalność zawodową w zakresie zarządzania nieruchomościami, polegającą na wykonywaniu czynności określonych w art. 185 ust. 1”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Tej samej karze podlega podmiot prowadzący działalność, o której mowa odpowiednio w art. 174 ust. 6, art. 179 ust. 3 i art. 184 ust. 3, który powierza wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 1, osobie nieposiadającej odpowiednich uprawnień i niewpisanej do rejestrów wymienionych w ust. 1.”
Art. 30. 1. Do centralnych rejestrów: pośredników w obrocie nieruchomości oraz zarządców nieruchomości, o których mowa w art. 193 ustawy wymienionej w art. 8 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wpisuje się z urzędu osoby, które uzyskały licencje zawodowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz w zakresie zarządzania nieruchomościami w trybie dotychczasowych przepisów ustawy wymienionej w art. 8, przy zachowaniu istniejącej numeracji wpisów. Odpowiedniemu przeniesieniu podlegają wpisy dotyczące tych osób, wykazane w centralnych rejestrach założonych i prowadzonych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
2. Prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych centralne rejestry: pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości tracą moc prawną i podlegają
zamknięciu z mocy prawa z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. Zamknięte rejestry zachowują znaczenie dokumentów.
3. Do osób, które do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy nie zakończyły wynikiem pozytywnym postępowania kwalifikacyjnego o nadanie licencji zawodowej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami lub w zakresie zarządzania nieruchomościami, stosuje się przepisy o wpisie do odpowiednich centralnych rejestrów.
Pełna wersja ustawy:
 
Źródło: www.ign.org.pl