Strona główna » Akty prawne » Standardy zawodowe zarządców

Standardy zawodowe zarządców

KOMUNIKAT
MINISTRA BUDOWNICTWA 1)
z dnia 6 grudnia 2006 r.
w sprawie uzgodnienia standardów zawodowych zarządców nieruchomości
Na podstawie art. 186 ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z pózn. zm.2)) informuje o uzgodnieniu z Polska Federacja
Rynku Nieruchomości, Polska Federacja Zarządców i Administratorów Nieruchomości oraz
Polska Federacja Zarządców Nieruchomości standardów zawodowych nieruchomości,
stanowiących załącznik do komunikatu.
Minister Budownictwa
1) Minister Budownictwa kieruje działem administracji rządowej – budownictwo, gospodarka przestrzenna
i mieszkaniowa na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Budownictwa (Dz. U. Nr 131, poz. 906).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782,
z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459 oraz z 2006 r. Nr 104, poz.708.
Załącznik do Komunikatu
Ministra Budownictwa z dnia 6 grudnia 2006 r.
Wstęp
Zarządca nieruchomości jest zobowiązany do wykonywania czynności zarządzania
nieruchomościami zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa i standardami
zawodowymi ze szczególna starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności
oraz zasadami etyki zawodowej. Jest on także zobowiązany do kierowania się zasada ochrony
interesu osób, na których rzecz wykonuje te czynności.
Uchwalenie przez organizacje zawodowe zarządców nieruchomości standardów
zawodowych jako jednolitych norm postępowania stanowić będzie początek współpracy
i wprowadzenia wspólnych zasad rozwoju zawodu zarządcy.
Z uwagi na powyższe, organizacje zawodowe zarządców nieruchomości w uzgodnieniu
z ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej
ustalają niniejsze standardy zawodowe.
§1
Zasady ogólne
1. Standardy zawodowe zarządcy nieruchomości sa zgodne z uznanymi zasadami
moralnymi oraz nie naruszają w żaden sposób prawa obowiązującego na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Zarządca nieruchomości oraz przedsiębiorcy działający w zakresie zarządzania
nieruchomościami powinni dochować należytej staranności, aby osoby, przy pomocy
Których wykonują czynności zarządzania nieruchomościami, przestrzegały reguł
zawartych w niniejszych standardach zawodowych.
§2
Dbałość o prestiż zawodu
1. Za zasadę naczelna działania zarządcy nieruchomości uznaje się dbałość o należyta
Jakośćczynności wykonywanych przez zarządcę.
2. Zarządca nieruchomości wykazuje się wysoka kultura osobista w kontaktach
z właścicielem nieruchomości, użytkownikami lokali, a także sadami, urzędami
i instytucjami, przed którymi występuje.
3. Zarządca nieruchomości postępuje w taki sposób, aby właściciel nieruchomości darzył
go oraz jego pracowników pełnym zaufaniem.
4. Zarządca nieruchomości zachowuje się w sposób, który nie godzi w interesy
zatrudniającego go przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie zarządzania
nieruchomościami.
5. Zarządca nieruchomości dąży do wyeliminowania ze swojego otoczenia działań
sprzecznych z przepisami prawa, standardami zawodowymi lub uchybiających godności
zawodu.
6. Zarządca nieruchomości zapewnia, aby każdy z właścicieli nieruchomości miał prawo
do korzystania z ustalonego zakresu czynności zarządzania.
7. Zarządca nieruchomości wykonuje czynności zarządzania kierując się dbałością
o bezpieczeństwo właścicieli nieruchomości, ich rodzin i osób trzecich oraz dąży
do stworzenia dobrych warunków użytkowania nieruchomości.
8. Zarządca nie podejmuje się wykonania czynności, które wykraczają poza jego wiedze
i kompetencje zawodowe, a w szczególności sąsprzeczne z obowiązującymi normami
prawnymi i społecznymi.
9. Zarządca nieruchomości uczestniczy w pracach organizacji zawodowych, wspiera
ich działalność, a swoja postawa przyczynia się do integracji środowiska zarządców
nieruchomości oraz zapewnienia wysokiej pozycji zawodu.
§3
Współpraca miedzy zarządcami
1. Stosunki miedzy zarządcami nieruchomosciami powinny byc oparte na koleżeństwie
i współpracy.
2. Działania marketingowe zarządców nieruchomości powinny świadczyć o ich
profesjonalizmie popartym referencjami, a materiały promocyjne i sposób ich prezentacji
nie mogą wywoływać wrażenia negatywnego co do jakości usług oferowanych przez
innych zarządców nieruchomości.
3. Zarządca nieruchomości ma prawo w celach reklamowych informować o zarządzaniu dana
nieruchomością, jeżeli właściciele nieruchomości wyrazili na to pisemna zgodę.
§4
Tajemnica zawodowa
1. Zarządcę nieruchomości obowiązuje tajemnica zawodowa obejmująca wszelkie
informacje związane z zarządzaniem nieruchomościami, które mogłyby w jakikolwiek
sposób naruszyć interesy właścicieli nieruchomości. Obowiązek ten spoczywa na zarządcy
równie_ po ustaniu wykonywania czynności, chyba _e z tego obowiązku zwolnił go sad lub
inny właściwy organ, albo właściciele nieruchomości.
2. Zarządca nieruchomości obowiązany jest zapewnić właścicielom nieruchomości warunki
do swobodnego składania oświadczeń, zachowania tajemnicy, a także obowiązany jest
zapewnić bezpieczne przechowywanie całej dokumentacji dotyczącej dokonywanych
czynności, gwarantujące zachowanie tajemnicy zawodowej, w tym ochronę danych
osobowych.
3. Obowiązkiem zarządcy jest dbanie o zachowanie tajemnicy zawodowej przez jego
pracowników, na zasadach obowiązujących jego samego.
§5
Obowiązek informowania klienta
1. Zarządca nieruchomości jest zobowiązany do udzielania właścicielom informacji
na temat zarządzanej nieruchomości oraz udostępniania do kontroli dokumentów
dotyczących zarządzanej nieruchomości. Swoim zachowaniem zarządca nieruchomości
powinien dążyć do stworzenia warunków do wzajemnej wymiany informacji.
2. Wszelkie informacje dotyczące zarządzanej nieruchomości, udzielane przez zarządcę,
powinny być zgodne ze znanym mu stanem faktycznym.
3. Zarządca nie może zatajać przed osoba, na rzecz, której świadczy usługi zarządzania,
istotnych i znanych faktów związanych z zarządzaną nieruchomością ani nie może osoby
takiej wprowadzać w błąd co do faktów i praw dotyczących zarządzanej nieruchomości.
§6
Konflikt interesów
1. Zarządca nieruchomości dołoży wszelkich starań aby jakiekolwiek sytuacje konfliktowe,
spory dotyczące zapisu umowy o zarządzaniu i sposobu jej realizacji były rozwiązywane
polubownie, bez konieczności występowania na drogę postępowania sadowego.
§7
Dokumentacja
1. Zarządca nieruchomości ma obowiązek na bieżąco prowadzić i aktualizować
dokumentacje zarządzanej nieruchomości. Jest on także zobowiązany do prawidłowego
gromadzenia i starannego przechowywania tej dokumentacji.
2. Przekazanie dokumentacji powinno być dokonane niezwłocznie, nie później jednak
niżw terminie określonym w umowie o zarządzanie nieruchomością.
§8
Obsługa finansowa
1. Wynagrodzenie zarządcy nieruchomości wynika z umowy o zarządzanie
nieruchomościami. Wynagrodzenie za wykonywanie czynności zarządzania powinno być
odpowiednie, przy zachowaniu prawa zarządcy do godziwego zysku.
2. Zarządca nieruchomości, obracając środkami pieniężnymi właścicieli nieruchomości,
w szczególności:
− nie dopuszcza do łączenia środków finansowych swoich lub swojej firmy ze środkami
finansowymi zamawiającego,
− nie wykorzystuje środków finansowych jednego właściciela nieruchomości w celu
przysporzenia korzyści innemu właścicielowi nieruchomości.
3. Środki finansowe właścicieli nieruchomości zarządca nieruchomości przechowuje
na rachunkach bankowych prowadzonych odrębnie dla każdej zarządzanej nieruchomości i
obsługuje zgodnie z pisemna dyspozycja właścicieli nieruchomości i postanowieniami
umowy o zarządzanie.