Strona główna » Akty prawne » ROZPORZĄDZENIE utworzenie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

ROZPORZĄDZENIE utworzenie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
Z dnia 21 listopada 2011 r.
W sprawie utworzenia Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr. 24, poz 199, z późn. zm. Zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Tworzy się ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w drodze przekształcenia dotychczasowego Ministerstwa Infrastruktury.
2. Przekształcenie, o którym mowa w ust. 1, polega na wydzieleniu z dotychczasowego Ministerstwa Infrastruktury, obsługującego sprawy działów budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, gospodarka morska, łączność i transport, komórek organizacyjnych obsługujących sprawy działu budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, gospodarka morska i transport oraz pracowników obsługujących te działy.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 18 listopada 2011 r.
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk