Strona główna » Aktualności » Zaproszenie na Walne Zebranie KPSZN w dniu 16.05.2022 r.

Zaproszenie na Walne Zebranie KPSZN w dniu 16.05.2022 r.

Koleżanki i Koledzy – Zarządcy Nieruchomości!

Zarząd Kujawsko – Pomorskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości w Bydgoszczy

Z a w i a d a m i a,

że w dniu 16.05.2022 roku

o godz. 14:00 w Klubie Modraczek

przy ul. Ogrody 15 w Bydgoszczy (85-870)

odbędzie się Walne Zebranie, na które Zarząd serdecznie zaprasza wszystkich Członków Stowarzyszenia.

Porządek Walnego Zebrania Członków Kujawsko – Pomorskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości w Bydgoszczy:

1) Wybór prezydium zebrania:

• Przewodniczący,

• Sekretarz.

2) Stwierdzenie prawomocności Zebrania i zdolności podejmowania uchwał.

3) Przedstawienie i przegłosowanie porządku obrad.

4) Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2021.

5) Przedstawienie programu działalności Stowarzyszenia na rok 2022 oraz spraw związanych z działalnością zawodu zarządcy nieruchomości.

6) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

7) Podjęcie uchwał:

•Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2021,

•Udzielenie absolutorium Zarządowi KPSZN.

8) Podjęcie uchwał:

•Zatwierdzenie programu działania na 2022 rok,

•Zatwierdzenie wysokości składki członkowskiej.

9) Wolne wnioski.

Jednocześnie prosimy o uregulowanie składek członkowskich przelewem na konto Stowarzyszenia

Credit Agricole Bank Polska S.A.:   84  1940  1076  3062  3910  0000  0000

lub w trakcie trwania zebrania. Aktualna wysokość składek: 60,00 zł/kwartał.

Z wyrazami szacunku

Prezes KPSZN

Maria Michalska